CONTACT Information

akkshindojo@gmail.com


Links


International Seishinkai Karate Union (ISKU)
www.seishinkai.com

Meishi Ha Mugai Ryu Iaihyodo Honbu, Tokyo, Japan
http://suimokai.pupu.jp/english/index.html

Meishi Ha Mugai Ryu Iaihyodo USA Renmeicho
www.senpokan.com

Dai Nippon Butokukai, Kyoto, Japan
www.DNBK.orgShito Ryu Karate Do
Mugai Ryu Iaihyodo
Motobu Udundi Kobujutsu
Toraken Ryu/ Hakko Ryu Jujutsu
Uchida Ryu/ Tosei Ryu Tanjojutsu
Isshin Ryu Kusarigamajutsu